Általános Szerződési Feltételek

 (nA hazaitvegyel.hu megrendelői űrlapon történő megrendelésekre.

 1. Az ÁSZF hatálya
  1.1. Jelen ÁSZF hatályos 2020. április. 29. napjától határozatlan ideig.
  1.2. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.

  2. Az ÁSZF alanyai
  2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a hazaitvegyel.hu-ra, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, a Igénylőlapot aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő).
  2.1.1. Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Keretszerződés és Igénylőlap alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.
  2.2. Az Szolgáltató / szolgáltatók az impresszumban találhatók.

3. Az ASZF tárgya
3.1. Szolgáltató vállalja, hogy az Igénylőlapon részletezett internetes szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára, a szerződés határozott időtartamra szól: 1 évre az oldalra való felkerüléstől számítva. A Szolgáltató, amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed, a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi.

4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal az Igénylőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére.
4.2. Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására.
4.3. A Megrendelő az Igénylőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért a Megrendelő felelősséggel tartozik.
4.4. A Szolgáltató az Igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az Igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni.
4.5. Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 7 naptári nap.
4.6. Amennyiben Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult, de nem köteles – külön értesítés nélkül – a szolgáltatást felfüggeszteni és a szolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a fennálló pénzügyi követelések törlését.
4.7. A díjfizetés választható módozatai:
• banki átutalás
• készpénz
4.8. Amennyiben a Megrendelő a szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt.
4.9. Ha a Megrendelő nem kap számlát a megrendelés elfogadásától számított 7napon belül, ennek tényét az hazaitvegyel@gmail.hu e-mail címen köteles bejelenteni.
4.10. A megrendelő a díjbekérők kiküldése után, a díjbekérőn feltüntetett összeg kiegyenlítésével, a díjbekérőn feltüntetett adatokat, automatikusan elfogadja.
4.11. A megrendelőnek pénz vissza igénylési joga nincs. (A szolgáltatás kifizetését követően, nem áll módunkban a szolgáltatás összegét vissza fizetni!)
4.12.A szolgáltatás megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénylőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja szerződés teljes időtartama alatt.
5.2. A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy e-mail útján – az Előfizető által felhatalmazott személyek számára – térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki.
5.3. A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő esedékes szolgáltatási díjból levonásra kerül.
5.4. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani.
5.5. A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni. 5.7. A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért.
5.6. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.
5.7. A Szolgáltató a Megrendelő részéről pénzügyileg teljesített szolgáltatásokat – a pénzügyi teljesítésről való tudomásszerzést követő 7 munkanapon belül – köteles teljesíteni. A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben a Megrendelő által igényelt szolgáltatással kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése). 5.8. A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.
5.9. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni.
5.10. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai megrendelésének megtagadására, amennyiben az nem felel meg a hazaitvegyel.hu oldal által képviselt tartalmi elvárásoknak.
5.11. Ha a lejáratot megelőzően a szolgáltatás fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét a Megrendelő nem jelzi a Szolgáltató felé, a profil fenntartásra vonatkozó szerződés felmondottnak tekintendő. A szolgáltatások lejáratának tényéről a Szolgáltató jogosult – de nem köteles – értesítést küldeni. Az értesítés történhet e-mail-ben, telefonon vagy postai levélben a megrendelésben szereplő elérhetőségeken vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapokon található kapcsolattartási elérhetőségeken.
5.12. Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani.
5.13. A szolgáltató, a megrendelők által beküldött profil adatokat és kategóriákat javaslatnak tekinti, a megrendelő által beküldött adatokat bármikor módosíthatja, vagy elutasítjatja. A szolgáltató nem garantálja, hogy a felahsználó által kérelmezett kategoriák mindegyikébe feltölti a profilt, amennyiben a megjelölt kategória nem létezik, vagy nem felel meg a profil témájának.
5.14. Amennyiben a megrendelő által megrendelt szolgáltatás kiegyenlítése, a díjbekérő feltüntetett határidőig nem történik meg, a szolgáltatónak joga van a megrendelő profilját törölni, illetve az ugyan azon megrendelő esetleges későbbi jelentkezését elutasítani, esetlegesen az újbóli felkerüléshez egyedi feltételeket szabni!

6.Vegyes rendelkezések:
6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.
6.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást.
6.3. A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége. 6.4. A Szolgáltató fenntartja magának az ár változtatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik.

hu_HU
hu_HU